Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy logo

Tietosuoja

Rekisteriseloste

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
Y-tunnus: 0771183-3
Ostosraitti 1, LT 1-2, 04300 TUUSULA

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Auvo Viiru
Puhelin: 040 314 3030
Sähköposti: auvo.viiru@tuusula.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, ylläpito ja kehittäminen. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakaspalveluun, tilausten vastaanottoon ja käsittelyyn, palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen sekä maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta sekä näihin liittyvään kirjanpitoon, mahdollisten reklamaatioiden käsittelyyn, tilausten, toimitusten ja suoritusten arkistointiin sekä mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, henkilötunnus, kotiosoite, asiakkaan aikaisemman asunnon tiedot, asunnon tarvetta koskevat tiedot, kansalaisuus, siviilisääty, arvo tai ammatti, työnantaja, työpaikan sijaintikunta, oppilaitos, tulo- ja varallisuustiedot, lainat, ostohistoria, sopimukset, laskut, toimitukset, yhteysloki. Yritys- tai yhteisöasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja arvo / ammatti / asema, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään ja organisaation tietojen osalta mahdollisesti Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi käyttää tietosuoja-asetuksen (2016/679, ”GDPR”) mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä pyyntö Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisella käynnillä yhtiön toimitiloissa. Henkilökohtaisen käynnin yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai täydentämistä ja oikeus vaatia tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa määritellyissä tilanteissa tietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä kohdistettuun markkinointiviestintään.

Tiedot poistetaan ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Tiedot voidaan merkitä arkistoiduksi/ ei-aktiiviseksi jo tätä ennen. Pidempiaikaisempi arkistointi edellyttää henkilötietojen anonymisointia tai pseudonymisointia. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta.

Rekisterin suojaus

Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin, suojauksellisin ja hallinnollisin keinoin.

Evästeet

Käytämme evästeitä verkkosivustojen käytön helpottamiseksi ja tietoturvan takaamiseksi sekä tilastollisen tiedon tuottamiseen verkkosivustojen käytöstä mm. sivustojen sisällön kehittämiseksi. Evästeet ovat yleisesti sivustoilla käytössä olevia tiedostoja, jotka selain tallentaa koneen kiintolevylle. Evästeet kertovat esimerkiksi, onko käyttäjä vieraillut sivuillamme aiemmin, vai onko kyseessä uusi käyttäjä. Sivuston kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia sivustojen sivujen asianmukaiselle toimimiselle.